Stropy Teriva – Informacje ogólne

Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych (niekiedy elementów wypełniajacych z betonu komórkowego) oraz betonu układanego na budowie.

Schemat ogólny stropu TERIVA pokazanono na rysunku 1.
Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji, tóre przyjęto równe 4,0; 6,0 i 8,0 km/m2.

Rozróżnia się stropy:
- dla budownictwa mieszkaniowego - TERICA 4,0 (rysunek 2), które w zależności od wysokości ko nstrukcyjnej stropu dzieli się na:
TERIVA 4,0/1 - o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,24 m,
TERIVA 4,0/2 - o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,30 m,
TERIVA 4,0/3 - o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,34 m,
- dla budownictwa użyteczności publicznej - TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 (rysunek 3).
Parametry techniczne stropów TERIVA podano w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry techniczne stropów TERIVA
Tablica 2. Liczba belek i pustaków oraz ilość betonu układanego na budowie niezbędnych do wykonania 1 m2 stropu
Odporność ogniowa stropów TERIVA (niezależnie od rodzaju stropu), przy wykończeniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym o grubości nie mniejszej niż 10 m wynosi REI 60. Wyższą odporność ogniową stropów TERIVA można uzyskać stosując - zgodnie z Instrukcją ITB Nr 409/2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową - inne wykończenie dolnej powierzchni stropu, np. płytami gipsowo-kartonowymi GKF, płytami wiórowo-cementowymi lub odpowiednimi sufitami podwieszonymi.

Izolacyjność akustyczna stropu TERIVA, w zależności od jego zastosowania, powinna spełniać wymagania określone w normie PN-B-02151-03:1999. W celu spełniania tych wymagań w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym należy przyjmować odpowiednie rozwiązania podłóg jak dla stropów gęstożebrowych o zbliżonej masie 1 m2 stropu według Instrukcji ITB 394/2004 Zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masowych.

Izolacyjność cieplna stropów TERIVA, bez warstw wykończeniowych (od góry i od dołu), określona oporem cieplnym wynosi:
stropu TERIVA 4,0 - 0,37 m2K/W,
stropu TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 - 0,39 m2K/W.